Keynote Speech (Presentation Slides) by Tetsuya Ozaki